A A A

Łowiectwo i wędkarstwo

Zbiornik wodny w Jordanowie Śląskim

 

W Jordanowie, na wschód od rzeki Ślęzy, powyżej terenów osiedleńczych zrealizowano duży zbiornik retencyjny. Przylega on do koryta rzeki na odcinku od km 47 + 190 do km 48 + 100. Zbiornik powstał w wyniku zamknięcia obwałowaniem przewężającej się części doliny od strony północnej, rozbudowy obwałowania rzeki Ślęzy od strony zachodniej oraz podniesienia terenu od strony południowej. Czasza zbiornika została ukształtowana sztucznie przez wykop ze spadkiem dna w kierunku spustu wody.

Podstawowe parametry zbiornika to:

  • normalny poziom spiętrzenia NPP 149,60 m n.p.m.,

  • pojemność użytkowa przy NPP 128 000 m3,

  • powierzchnia zalewu przy NPP 11,63 ha,

  • średnia głębokość 1,10 m,

  • rzędna korony ogroblowania 151,60 m n.p.m.,

  • szerokość korony grobli 3,0 m,

  • nachylenie skarpy odwodnej grobli 1:3,

  • nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,5,

  • rzędne zwierciadła wody w zbiorniku przy przepływie Qm zb = 11,3 m3/s 150,50 ¸ 150,70 m n.p.m.,

  • rzędne zwierciadła wody w zbiorniku przy przepływie Qk zb = 21,5 m3/s 150,67 ¸ 150,91 m n.p.m.

 Jordanowski zbiornik wykorzystywany jest również przez członków Koła Wędkarskiego z Jordanowa Śląskiego, będącego w strukturach Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu.